Ontslag Dieter Penninckx: toelichting door het supportersorgaan

Ontslag Dieter Penninckx: toelichting door het supportersorgaan

Ontslag Dieter Penninckx: toelichting door het supportersorgaan 960 600 Malinwa Supportersorgaan

Vanavond is er op een Buitengewone Algemene Vergadering van KV Mechelen door alle aandeelhouders, met uitzondering van Dieter Penninckx, beslist om Dieter Penninckx te ontslaan als bestuurder van de NV Yellow Red KV Mechelen.

Deze moeilijke beslissing werd genomen in het belang van onze club.

Als supportersorgaan hebben wij, met instemming van de overige aandeelhouders en gesteund door een aantal experts in juridische en vennootschapsrechtelijke dossiers, de afgelopen maanden intensief onderhandeld met Dieter Penninckx, zijn vertrouwenspersonen en zijn juridisch team. Het was daarbij onze bedoeling om, in het belang van onze club, een oplossing te vinden voor de huidige impasse op aandeelhoudersniveau.

De overige aandeelhouders en de belangrijkste zakelijke partners van KV Mechelen werden op regelmatige tijdstippen geïnformeerd over de stand van zaken.

Helaas moeten we na enkele maanden onderhandelen vaststellen dat de standpunten over de manier waarop wij, samen met de andere aandeelhouders, met KV Mechelen verder willen zo ver uit elkaar liggen dat geen enkele onderhandelde oplossing nog mogelijk is. We kunnen niet toelaten dat iemand zichzelf boven de club stelt. Daarom werd beslist om over te gaan tot het ontslag van Dieter Penninckx.

We willen Dieter uit de grond van ons hart bedanken voor alles wat hij betekend heeft voor KV Mechelen en voor zijn leiderschap toen de club in woelig vaarwater zat als gevolg van de zaak Propere Handen.

Dit is niet de oplossing die onze voorkeur geniet, maar ze is nodig om duidelijkheid te creëren voor onze supporters, onze huidige en toekomstige zakenpartners, mogelijke nieuwe investeerders en de rest van de voetbalwereld.

We begrijpen dat er bij de supporters en zakelijke partners heel wat vragen zullen zijn omtrent deze beslissing en de gevolgen ervan. Hieronder beantwoorden we alvast een aantal van die vragen.

 

Waarom wordt deze beslissing nu genomen? Had Dieter Penninckx niet al begin december beslist om zijn bestuursmandaat niet uit te voeren?

Op 10 december 2020, kort na de vrijlating van Dieter uit de gevangenis, werd op een Algemene Vergadering inderdaad aan Dieter gevraagd om tijdelijk zijn bestuursmandaat niet uit te voeren. Het ging dus om een tijdelijke regeling. Het was op dat moment het minimale signaal dat nodig was om de buitenwereld gerust te stellen en in een sereen klimaat onderhandelingen te kunnen voeren.

Om de huidige impasse te doorbreken en verder met vertrouwen naar de toekomst te kijken, was de beslissing van vandaag noodzakelijk. Met deze stap willen we ons op geen enkele manier uitspreken over het lopende onderzoek bij FNG. Zoals aangegeven is deze beslissing enkel genomen in het belang van KV Mechelen.


Hoe komt het dat de onderhandelingen zo lang aangesleept hebben?

De onderhandelingen verliepen traag door de specifieke situatie waarin Dieter Penninckx zich momenteel bevindt. Omdat hij voorwaarden kreeg opgelegd door de onderzoeksrechter in het FNG-dossier moest er voor elk gesprek toestemming gevraagd worden via een advocaat. Bij het gesprek zelf dienden ook steeds een vertrouwenspersoon en een advocaat aanwezig te zijn. Wanneer er voorstellen werden uitgewisseld, moest dit ook gebeuren via advocaten, met de nodige vertragingen als gevolg. Daarnaast liepen telefonische gesprekken steeds via tussenpersonen.

Uit respect voor Dieter hebben we ons daarbij neergelegd en zijn we steeds blijven onderhandelen. Tot twee keer toe heeft het supportersorgaan een stemming over Dieters ontslag tegengehouden, omdat we op die momenten nog steeds het idee hadden dat er een onderhandelde oplossing uit de bus kon komen. Het spijt ons dan ook dat we Dieter niet hebben kunnen overtuigen om het belang van de club voorop te stellen.


Wat wilde het supportersorgaan bereiken in die onderhandelingen?  

Kort gesteld willen wij dat de aandeelhoudersovereenkomst uit 2017 gerespecteerd wordt zonder gebruik te maken van juridische spitsvondigheden om bepaalde artikels daarin te ondermijnen of zinloos te maken. Het doel was en blijft om de afspraken, die bij het vertrek van Olivier Somers tussen alle aandeelhouders gemaakt werden, uit te voeren. Uiteraard heeft Dieter Penninckx, net als elke andere investeerder, daarbij het recht om zijn investering in de extra aandelen terug te krijgen met een correcte bepaling van de huidige meerwaarde.

Hieronder vind je, kort samengevat, de punten die op onze onderhandelingsagenda stonden en die uitgewerkt werden door onze juridische adviseurs:

 • Dieter verkoopt het extra aangekochte deel van zijn aandelen en behoudt maximaal 49 %.
 • Ondanks de extra aandelen heeft Dieter maar zijn oorspronkelijke 49 % stemrecht. De andere aandeelhouders stemmen samen met een totaal van 51%.
 • Ontslag van Dieter als bestuurder. Hij kan eventueel zelf een vervanger aanstellen.
 • De supporters hebben steeds één lid van de Raad van Bestuur meer dan de hoofdaandeelhouder.
 • Het uitwerken en uitvoeren van een good governance plan voor KV Mechelen, met duidelijke scheiding tussen aandeelhouders, leden van de Raad van Bestuur en directiecomité.
 • Het voorzitterschap van de Raad van bestuur van de NV beperken in de tijd
 • Het nakomen van de eerder gemaakte afspraken met alle aandeelhouders.
 • Nu al een oplossing uitwerken voor een scenario waarin Dieter veroordeeld zou worden in het FNG-dossier.

Wat zijn de concrete redenen om nu toch tot een ontslag over te gaan?

We hebben een aantal redenen om deze beslissing te nemen.

 • Uit de onderhandelingen is gebleken dat Dieter Penninckx momenteel niet bereid is om de afspraken gemaakt in de aandeelhoudersovereenkomst uit 2017 te respecteren en zijn percentage in aandelen de facto terug te brengen tot 49%.
 • Er is een fundamenteel verschillende visie over de toekomst van de club en hoe deze gerund moet worden. Het good governance model dat wij willen implementeren wordt door Dieter in theorie wel aanvaard, maar zijn voorstellen tonen dat hij voor zichzelf naast zijn aandeelhouderschap weldegelijk nog taken weggelegd ziet binnen het dagelijkse bestuur van de club.
 • KV Mechelen wil de komende jaren niet geconfronteerd of beïnvloed worden door de juridische strijd die Dieter te wachten staat in het FNG-dossier. Die juridische strijd mag dan rechtstreeks niks met onze club te maken, onrechtstreeks straalt die wel af op KV Mechelen en iedereen die bij de club betrokken is.
 • De verhoudingen tussen Dieter Penninckx en de andere aandeelhouders zijn op dit moment van die aard dat een constructieve samenwerking niet langer mogelijk is.

Heeft het supportersorgaan de huidige situatie niet zelf in de hand gewerkt bij het vertrek van Olivier Somers? Het stond toen mee toe dat iemand meer dan 49% van de aandelen in handen kreeg.

Toen het voor het behalen van de licentie voor het seizoen 2019-2020 nodig was om Olivier Somers uit te kopen als mede-hoofdaandeelhouder, lagen er verschillende scenario’s op tafel. Op basis van verscheidene gesprekken hebben zowel het supportersorgaan als de andere leden van de Raad van Bestuur toen inderdaad gekozen voor het voorstel dat Dieter Penninckx aanreikte. Met de informatie die we toen bezaten en de overeenkomst die op papier gezet werd met Dieter Penninckx, was dat volgens ons een goede en juiste beslissing.

Die overeenkomst – waarin de situatie als tijdelijk werd aangegeven en gekozen werd voor een herverdeling van de aandelen van Olivier Somers tussen bestaande aandeelhouders en supporters – werd echter niet nagekomen en wordt tot op vandaag zelfs juridisch betwist door Dieter Penninckx.


Wat heeft het supportersorgaan te winnen of te verliezen bij dit ontslag? Wat verzekert ons ervan dat er niet ook eigenbelang speelt?

We hebben zelf niets te winnen of te verliezen bij deze beslissing. We behouden onze twee vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur, naast Mark Uytterhoeven. Dat maakt dat we drie stemmen hebben om de supporters te vertegenwoordigen. Dit zijn overigens geen mandaten voor het leven, zoals soms verkeerdelijk gedacht wordt. Vanuit het supportersorgaan ligt nu ook het voorstel op tafel om te opteren voor mandaten die beperkt zijn in de tijd en een herverkiezing vereisen.


Kiest het supportersorgaan met deze beslissing partij voor de kleine aandeelhouders? 

Neen. Het supportersorgaan verdedigt steeds de rechten van de supporters en kiest ook in moeilijke dossiers consequent voor wat het beste is voor onze club. De beslissing van vandaag gaat niet om het kiezen van een kant maar om het doorbreken van de impasse op aandeelhoudersniveau waarin onze club zich nu al lange tijd bevindt.

Tegelijk willen we op deze manier tonen dat niemand ooit (nog) boven de club mag staan. Als aandeelhouder krijg je tijdelijk een stuk van onze club in handen, met de bedoeling die te ondersteunen, verder uit te bouwen en – wanneer dit lukt – dividend te ontvangen op je investering. Het mag nooit de bedoeling zijn dat een aandeelhouder alleen dingen wil of kan beslissen of zijn eigen belang boven dat van de club stelt.

Wat gebeurt er nu met de aandelen van Dieter Penninckx?

Dieter blijft via zijn vennootschappen aandeelhouder van de NV Yellow Red KV Mechelen. Zoals bepaald is in de aandeelhoudersovereenkomst kan één persoon, rechtstreeks of via vennootschappen, maximaal 49% van de aandelen bezitten. De Raad van Bestuur, met daarin uiteraard ook het supportersorgaan, zal er alles aan doen om deze tijdelijke situatie, die bij het aankopen van de aandelen van Olivier Somers is ontstaan, zo snel mogelijk te regulariseren. Via verdere onderhandelingen met Dieter of, indien nodig, via de juridische weg.


Komen er nieuwe investeerders bij KV Mechelen?

Er zijn voortdurend partijen die interesse hebben om in te stappen in onze club. De verwachtingen die ze hebben en de voorwaarden die ze stellen voor een instap, zijn uiteraard telkens totaal verschillend. Gezien het (recente) verleden, zullen we als club nóg strenger waken over wie in onze club instapt en zullen we duidelijke regels opstellen waar aandeelhouders aan moeten voldoen.

Op basis van gesprekken met meerdere potentiële investeerders blijkt dat duidelijkheid op bestuursvlak wel een belangrijke vereiste is om tot concrete gesprekken te komen. Met de beslissing van vandaag zetten we een eerste stap om die duidelijkheid te creëren.

Wat betekent dit ontslag voor de werking van KV Mechelen?

Dieter wordt ontslagen als lid van de Raad van Bestuur, maar had sowieso geen actieve rol meer in de dagelijkse leiding van KV Mechelen. De club wordt al een hele tijd geleid door een directiecomité, dat bestaat uit  Frank Lagast, Luc Leemans, Gert Van Dyck en Thierry Lammar. Het directiecomité wordt bijgestaan door CFO Tom Romberg en ondersteund door de Raad van Bestuur waarin ook de waarnemers van Telenet en de jeugdacademie aanwezig zijn.


Wat betekent dit alles voor volgend seizoen?

De operationele werking van KV Mechelen omvat drie grote pijlers die het financiële resultaat bepalen:

Commerciële inkomsten: de gelden van abonnementen, tickets, merchandising, catering, business partners, enz. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk de massale #nomatterwhat steun van supporters en business partners op dat vlak momenteel is.

Televisiegelden: deze zijn ook in het huidige seizoen gewoon blijven doorlopen en zullen ook volgend seizoen beschikbaar zijn. De positieve sportieve resultaten zorgen ervoor dat dat bedrag ook hoger ligt dan de jaren voordien.

Transferopbrengsten: zoals elke supporter weet heeft onze club met Issa Kaboré en Aster Vranckx twee mooie uitgaande transfers kunnen realiseren. De transfer van Issa zorgde ervoor dat we ondanks Covid-19 vorig boekjaar een kleine winst hebben kunnen realiseren. Volgend seizoen start dan weer met een financiële buffer dankzij de transfergelden van Aster.

Met al deze gelden is KV in staat om ondanks een seizoen zonder publiek te blijven voldoen aan alle lopende verplichtingen (lonen, afbetalingen leningen, kosten, enz.). De aandeelhouders zullen dan ook niet moeten bijpassen om dit jaar de licentie te behalen.

Structureel leven van transfers is echter geen gezonde situatie en is niet wat we voor ogen hebben. De eerste prioriteit voor volgend seizoen is dan ook om met een vergelijkbaar budget, met de eerste twee pijlers, minstens break-even te draaien.

Is er nog een toekomst voor Dieter Penninckx binnen KV Mechelen?

Als aandeelhouder en bestuurder heeft Dieter een belangrijke rol gespeeld tijdens het hele Propere Handen-dossier. Daar zullen we hem steeds dankbaar voor blijven. Dieter en zijn gezin zullen dan ook altijd welkom zijn als supporters van KV Mechelen.

Een rol als bestuurder, directielid of manager bij KV Mechelen kan voor ons echter pas weer wanneer Dieter volledig wordt vrijgesproken in het dossier rond FNG, en hij zich inschrijft in een collectieve logica die het clubbelang steeds voorop zet. Zoals gezegd: niemand staat boven de club, niemand mag de toekomst van KV Mechelen in gevaar brengen.